excelfunctions.eu muilla kielillä:

Luettelo Excelin toimintoja käännös / osaksi Englanti

Ohessa Englanti ja suomi käännös Excel 2010 toimintoja ja kaavoja.

EnglantiSuomiKuvaus
ABSITSEISARVOPalauttaa luvun itseisarvon.
ACCRINTKERTYNYT.KORKOLaskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.
ACCRINTMKERTYNYT.KORKO.LOPUSSALaskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.
ACOSACOS Palauttaa luvun arkuskosinin.
ACOSHACOSHPalauttaa luvun hyperbolisen kosinin käänteisfunktion.
ADDRESSOSOITEPalauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.
AMORDEGRCAMORDEGRCLaskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.
AMORLINCAMORLINCPalauttaa kunkin laskentakauden poiston.
ANDJAPalauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.
AREASALUEETPalauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.
ASCASCMuuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi.
ASINASINPalauttaa luvun arkussinin.
ASINHASINHPalauttaa luvun hyperbolisen sinin käänteisfunktion.
ATANATANPalauttaa luvun arkustangentin.
ATAN2ATAN2Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaattien perusteella.
ATANHATANHPalauttaa luvun hyperbolisen tangentin käänteisfunktion.
AVEDEVKESKIPOIKKEAMAPalauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.
AVERAGEKESKIARVOPalauttaa argumenttien keskiarvon.
AVERAGEAKESKIARVOAPalauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.
BAHTTEXTBAHTTEKSTIMuuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.
BESSELIBESSELIPalauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).
BESSELJBESSELJPalauttaa Bessel-funktion Jn(x).
BESSELKBESSELKPalauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).
BESSELYBESSELYPalauttaa Bessel-funktion Yn(x).
BETA.DISTBEETA.JAKAUMAPalauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
BETA.INVBEETA.KÄÄNTPalauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
BETADISTBEETAJAKAUMAPalauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
BETAINVBEETAJAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
BIN2DECBINDESMuuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.
BIN2HEXBINHEKSAMuuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.
BIN2OCTBINOKTMuuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.
BINOM.DISTBINOMI.JAKAUMAPalauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
BINOM.INVBINOMIJAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.
BINOMDISTBINOMIJAKAUMAPalauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
CALLKUTSUKutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa.
CEILINGPYÖRISTÄ.KERR.YLÖSPyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
CELLSOLUPalauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä. HuomautusTätä funktiota ei voi käyttää Excel Web Appissa.
CHARMERKKIPalauttaa koodilukua vastaavan merkin.
CHIDISTCHIJAKAUMAPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.
CHIINVCHIJAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.
CHISQ.DIST.RTCHINELIÖ.JAKAUMA.OHPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.
CHISQ.INV.RTCHINELIÖ.KÄÄNT.OHPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.
CHISQ.TESTCHINELIÖ.TESTIPalauttaa riippumattomuustestin tuloksen.
CHITESTCHITESTIPalauttaa riippumattomuustestin tuloksen.
CHOOSEVALITSE.INDEKSIValitsee arvon arvoluettelosta.
CLEANSIIVOAPoistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit.
CODEKOODIPalauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.
COLUMNSARAKEPalauttaa viittauksen sarakenumeron.
COLUMNSSARAKKEETPalauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän
COMBINKOMBINAATIOPalauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.
COMPLEXKOMPLEKSIMuuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi.
CONCATENATEKETJUTAYhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi.
CONFIDENCELUOTTAMUSVÄLIPalauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.
CONFIDENCE.NORMLUOTTAMUSVÄLI.NORMPalauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.
CONVERTMUUNNAMuuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi.
CORRELKORRELAATIOPalauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.
COSCOS Palauttaa luvun kosinin.
COSHCOSHPalauttaa luvun hyperbolisen kosinin.
COUNTLASKELaskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.
COUNTALASKE.ALaskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.
COUNTBLANKLASKE.TYHJÄTLaskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.
COUNTIFLASKE.JOSLaskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.
COUPDAYBSKORKOPÄIVÄT.ALUSTAPalauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.
COUPDAYSKORKOPÄIVÄTPalauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.
COUPDAYSNCKORKOPÄIVÄT.SEURAAVAPalauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.
COUPNCDKORKOMAKSU.SEURAAVA
COUPNUMKORKOPÄIVÄJAKSOT
COUPPCDKORKOPÄIVÄ.EDELLINENPalauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.
COVARKOVARIANSSIPalauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.
COVARIANCE.PKOVARIANSSI.PPalauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.
CRITBINOMBINOMIJAKAUMA.KRITPalauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.
CUMIPMTMAKSETTU.KORKOPalauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.
CUMPRINCMAKSETTU.LYHENNYSPalauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.
DATEPÄIVÄYSPalauttaa annetun päivämäärän järjestysluvun.
DATEVALUEPÄIVÄYSARVOMuuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi.
DAVERAGETKESKIARVOPalauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.
DAYPÄIVÄMuuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi.
DAYS360PÄIVÄT360Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta.
DBDBPalauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.
DCOUNTTLASKELaskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.
DCOUNTATLASKEALaskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.
DDBDDBPalauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.
DEC2BINDESBINMuuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi.
DEC2HEXDESHEKSAMuuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksi
DEC2OCTDESOKTMuuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi.
DEGREESASTEETMuuntaa radiaanit asteiksi.
DELTASAMA.ARVOTarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria.
DEVSQOIKAISTU.NELIÖSUMMAPalauttaa keskipoikkeamien neliösumman.
DGETTNOUDAHakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.
DISCDISKONTTOKORKOPalauttaa arvopaperin diskonttokoron.
DMAXTMAKSPalauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.
DMINTMINPalauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.
DOLLARVALUUTTAMuuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) -valuuttamuotoa käyttämällä.
DOLLARDEVALUUTTA.DESMuuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.
DOLLARFRVALUUTTA.MURTOMuuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.
DPRODUCTTTULOKertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot.
DSTDEVTKESKIHAJONTALaskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella.
DSTDEVPTKESKIHAJONTAPLaskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.
DSUMTSUMMALisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen.
DURATIONKESTOPalauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.
DVARTVARIANSSILaskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella.
DVARPTVARIANSSIPLaskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.
EDATEPÄIVÄ.KUUKAUSIPalauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin.
EFFECTKORKO.EFEKTPalauttaa todellisen vuosikoron.
EOMONTHKUUKAUSI.LOPPUPalauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.
ERFVIRHEFUNKTIOPalauttaa virhefunktion.
ERF.PRECISEVIRHEFUNKTIO.TARKKAPalauttaa virhefunktion.
ERFCVIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTIPalauttaa komplementtivirhefunktion.
ERFC.PRECISEVIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKAPalauttaa komplementtivirhefunktion integroituna arvosta x arvoon ääretön.
ERROR.TYPEVIRHEEN.LAJIPalauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun.
EUROCONVERTEUROCONVERTMuuntaa luvun euroiksi, muuntaa luvun euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai muuntaa luvun yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.
EVENPARILLINENPyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.
EXACTVERTAATarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset.
EXPEKSPONENTTIPalauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.
EXPON.DISTEKSPONENTIAALI.JAKAUMAPalauttaa eksponentiaalijakauman.
EXPONDISTEKSPONENTIAALIJAKAUMAPalauttaa eksponentiaalijakauman.
F.DIST.RTF.JAKAUMA.OHPalauttaa F-todennäköisyysjakauman.
F.INV.RTF.KÄÄNT.OHPalauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.
F.TESTF.TESTIPalauttaa F-testin tuloksen.
FACTKERTOMAPalauttaa luvun kertoman.
FACTDOUBLEKERTOMA.OSAPalauttaa luvun osakertoman.
FALSEEPÄTOSIPalauttaa totuusarvon EPÄTOSI.
FDISTFJAKAUMAPalauttaa F-todennäköisyysjakauman.
FIND, FINDBETSI- ja ETSIBt
FINVFJAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.
FISHERFISHERPalauttaa Fisher-muunnoksen.
FISHERINVFISHER.KÄÄNTPalauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.
FIXEDKIINTEÄMuotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja.
FLOORPYÖRISTÄ.KERR.ALASPyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).
FORECASTENNUSTEPalauttaa lineaarisen trendin arvon.
FREQUENCYTAAJUUSPalauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.
FTESTFTESTI
FVTULEVA.ARVOPalauttaa sijoituksen tulevan arvon.
FVSCHEDULETULEVA.ARVO.ERIKORKOPalauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.
GAMMA.DISTGAMMA.JAKAUMAPalauttaa gammajakauman.
GAMMA.INVGAMMA.JAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.
GAMMADISTGAMMAJAKAUMAPalauttaa gammajakauman.
GAMMAINVGAMMAJAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.
GAMMALNGAMMALNPalauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin G(x).
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.TARKKAPalauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)
GCDSUURIN.YHT.TEKIJÄPalauttaa suurimman yhteisen tekijän.
GEOMEANKESKIARVO.GEOMPalauttaa geometrisen keskiarvon.
GESTEPRAJATestaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo.
GETPIVOTDATANOUDA.PIVOT.TIEDOTPalauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja.
GROWTHKASVUPalauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.
HARMEANKESKIARVO.HARMPalauttaa harmonisen keskiarvon.
HEX2BINHEKSABINMuuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi.
HEX2DECHEKSADESMuuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi.
HEX2OCTHEKSAOKTMuuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi.
HLOOKUPVHAKUSuorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon.
HOURTUNNITMuuntaa järjestysluvun tunneiksi.
HYPERLINKHYPERLINKKILuo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimeen, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.
HYPGEOM.DISTHYPERGEOM.JAKAUMAPalauttaa hypergeometrisen jakauman.
HYPGEOMDISTHYPERGEOM.JAKAUMA
IFJOSMäärittää suoritettavan loogisen testin.
IMABSKOMPLEKSI.ABSPalauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen).
IMAGINARYKOMPLEKSI.IMAGPalauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen.
IMARGUMENTKOMPLEKSI.ARGPalauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma.
IMCONJUGATEKOMPLEKSI.KONJPalauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun.
IMCOSKOMPLEKSI.COSPalauttaa kompleksiluvun kosinin.
IMDIVKOMPLEKSI.OSAMPalauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän.
IMEXPKOMPLEKSI.EKSPPalauttaa kompleksiluvun eksponentin.
IMLNKOMPLEKSI.LNPalauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin.
IMLOG10KOMPLEKSI.LOG10Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin.
IMLOG2KOMPLEKSI.LOG2Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin.
IMPOWERKOMPLEKSI.POTPalauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun.
IMPRODUCTKOMPLEKSI.TULOPalauttaa kompleksilukujen tulon.
IMREALKOMPLEKSI.REAALIPalauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen.
IMSINKOMPLEKSI.SINPalauttaa kompleksiluvun sinin.
IMSQRTKOMPLEKSI.NELIÖJPalauttaa kompleksiluvun neliöjuuren.
IMSUBKOMPLEKSI.EROTUSPalauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen.
IMSUMKOMPLEKSI.SUMPalauttaa kompleksilukujen summan.
INDEXINDEKSIValitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan
INDIRECTEPÄSUORAPalauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.
INFOKUVAUSPalauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä. HuomautusTätä funktiota ei voi käyttää Excel Web Appissa.
INTKOKONAISLUKUPyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.
INTERCEPTLEIKKAUSPISTEPalauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.
INTRATEKORKO.ARVOPAPERIPalauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.
IPMTIPMTLaskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.
IRRSISÄINEN.KORKOLaskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.
ISODDONPARITONPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.
ISPMTONMAKSULaskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.
ISTEXTONVIRHEPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo.
JISJISMuuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi.
KURTKURTPalauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.
LARGESUURI.Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon
LCMPIENIN.YHT.JAETTAVAPalauttaa pienimmän yhteisen tekijän.
LEFT, LEFTBVASEN- ja VASENBt
LEN, LENBPITUUS- ja PITUUSBt
LINESTLINREGRPalauttaa lineaarisen trendin parametrit.
LNLUONNLOGPalauttaa luvun luonnollisen logaritmin.
LOGLOGLaskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua.
LOG10LOG10Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.
LOGESTLOGREGRPalauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.
LOGINVLOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion
LOGNORM.DISTLOGNORM_JAKAUMAPalauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.
LOGNORM.INVLOGNORM.KÄÄNTPalauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion
LOGNORMDISTLOGNORM.JAKAUMAPalauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.
LOOKUPHAKUEtsii arvoja vektorista tai matriisista.
LOWERPIENETMuuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi.
MATCHVASTINEEtsii arvoja viittauksesta tai matriisista.
MAXMAKSPalauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.
MAXAMAKSAPalauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.
MDETERMMDETERMPalauttaa matriisin matriisideterminantin.
MDURATIONKESTO.MUUNNPalauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.
MEDIANMEDIAANIPalauttaa annettujen lukujen mediaanin.
MID, MIDBPOIMI.TEKSTI- ja POIMI.TEKSTIBt
MINMINPalauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.
MINAMINAPalauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.
MINUTEMINUUTITMuuntaa järjestysluvun minuuteiksi.
MINVERSEMKÄÄNTEINENPalauttaa matriisin käänteismatriisin.
MIRRMSISÄINENPalauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.
MMULTMKERROPalauttaa kahden matriisin tulon.
MODJAKOJPalauttaa jakolaskun jakojäännöksen.
MODEMOODIPalauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.
MODE.SNGLMOODI.YKSIPalauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.
MONTHKUUKAUSIMuuntaa järjestysluvun kuukausiksi.
MROUNDPYÖRISTÄ.KERRPalauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.
MULTINOMIALMULTINOMIPalauttaa lukujoukon multinomin.
NNPalauttaa arvon luvuksi muunnettuna.
NAPUUTTUUPalauttaa virhearvon #PUUTTUU!.
NEGBINOM.DISTBINOMI.JAKAUMA.NEGPalauttaa negatiivisen binomijakauman.
NEGBINOMDISTBINOMIJAKAUMA.NEGPalauttaa negatiivisen binomijakauman.
NETWORKDAYSTYÖPÄIVÄTPalauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän.
NOMINALKORKO.VUOSIPalauttaa vuosittaisen nimelliskoron.
NORM.DISTNORMAALI.JAKAUMAPalauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.INVNORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.S.DISTNORM_JAKAUMA.NORMITPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.S.INVNORM_JAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.
NORMDISTNORM.JAKAUMAPalauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.
NORMINVNORM.JAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.
NORMSDISTNORM.JAKAUMA.NORMITPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.
NORMSINVNORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNTPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.
NOTEIKääntää argumentin totuusarvon.
NOWNYTPalauttaa kuluvan päivän ja kellonajan järjestysnumeron.
NPERNJAKSOPalauttaa sijoituksen jaksojen määrän.
NPVNNAPalauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.
OCT2BINOKTBINMuuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi.
OCT2DECOKTDESMuuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi.
OCT2HEXOKTHEKSAMuuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.
ODDPARITONPyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.
ODDFPRICEPARITON.ENS.NIMELLISARVOPalauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.
ODDFYIELDPARITON.ENS.TUOTTOPalauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.
ODDLPRICEPARITON.VIIM.NIMELLISARVOPalauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.
ODDLYIELDPARITON.VIIM.TUOTTOPalauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.
OFFSETSIIRTYMÄPalauttaa annetun viittauksen siirtymän.
ORTAIPalauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.
PEARSONPEARSONPalauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.
PERCENTILEPROSENTTIPISTEPalauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.
PERCENTILE.INCPROSENTTIPISTE.SISPalauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.
PERCENTRANKPROSENTTIJÄRJESTYSPalauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.
PERCENTRANK.INCPROSENTTIJÄRJESTYS.SISPalauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.
PERMUTPERMUTAATIOPalauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.
PHONETICFONEETTINENHakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.
PIPIIPalauttaa piin arvon.
PMTMAKSUPalauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.
POISSONPOISSONPalauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.
POISSON.DISTPOISSON.JAKAUMAPalauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.
POWERPOTENSSIPalauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin.
PPMTPPMTLaskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.
PRICEHINTAPalauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.
PRICEDISCHINTA.DISKPalauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.
PRICEMATHINTA.LUNASTUSPalauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.
PROBTODENNÄKÖISYYSPalauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.
PRODUCTTULOKertoo annetut argumentit keskenään.
PROPERERISNIMIMuuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi.
PVNAPalauttaa sijoituksen nykyarvon.
QUARTILENELJÄNNESPalauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.
QUARTILE.INCNELJÄNNES.SISPalauttaa tietoalueen neljänneksen.
QUOTIENTOSAMÄÄRÄPalauttaa osamäärän kokonaislukuosan.
RADIANSRADIAANITMuuntaa asteet radiaaneiksi.
RANDSATUNNAISLUKUPalauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1.
RANDBETWEENSATUNNAISLUKU.VÄLILTÄPalauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.
RANKARVON.MUKAANPalauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.
RANK.EQARVON.MUKAAN.TASANPalauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.
RATEKORKOPalauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.
RECEIVEDSAATU.HINTAPalauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.
REGISTER.IDREKISTERI.TUNNUSPalauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen.
REPLACE, REPLACEBKORVAA- ja KORVAABt
REPTTOISTAToistaa tekstin annetun määrän kertoja.
RIGHT, RIGHTBOIKEA- ja OIKEABt
ROMANROMANMuuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi.
ROUNDPYÖRISTÄPyöristää luvun määritettyjen desimaalien tarkkuudella.
ROUNDDOWNPYÖRISTÄ.DES.ALASPyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).
ROUNDUPPYÖRISTÄ.DES.YLÖSPyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).
ROWRIVIPalauttaa viittauksen rivinumeron.
ROWSRIVITPalauttaa viittauksessa olevien rivien määrän.
RSQPEARSON.NELIÖPalauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.
RTDRTDNoutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota (automaatio: Tapa käsitellä sovelluksen objekteja toisesta sovelluksesta tai kehitystyökalusta. Automaatio, jota aiemmin kutsuttiin OLE-automaatioksi, on teollisuusstandardi ja COM-mallin (Component Object Model) ominaisuus.) tukevasta ohjelmasta.
SEARCH, SEARCHBKÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIBt
SECONDSEKUNNITMuuntaa järjestysluvun sekunneiksi.
SERIESSUMSARJA.SUMMAPalauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.
SIGNETUMERKKIPalauttaa luvun etumerkin.
SINSINPalauttaa annetun kulman sinin.
SINHSINHPalauttaa luvun hyperbolisen sinin.
SKEWJAKAUMAN.VINOUSPalauttaa jakauman vinouden.
SLNSTPPalauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.
SLOPEKULMAKERROINPalauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.
SMALLPIENIPalauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.
SQL.REQUESTSQL.REQUESTMuodostaa yhteyden ulkoiseen tietolähteeseen ja suorittaa kyselyn laskentataulukosta. Palauttaa sitten tuloksen matriisina ilman makro-ohjelmointia.
SQRTNELIÖJUURIPalauttaa positiivisen neliöjuuren.
SQRTPINELIÖJUURI.PIIPalauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.
STANDARDIZENORMITAPalauttaa normitetun arvon.
STDEVKESKIHAJONTALaskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.
STDEV.PKESKIHAJONTA.PLaskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.
STDEV.SKESKIHAJONTA.SLaskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.
STDEVAKESKIHAJONTAALaskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
STDEVPKESKIHAJONTAPLaskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.
STDEVPAKESKIHAJONTAPALaskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
STEYXKESKIVIRHEPalauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.
SUBSTITUTEVAIHDAKorvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella.
SUBTOTALVÄLISUMMAPalauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.
SUMSUMMALaskee argumentit yhteen.
SUMIFSUMMA.JOSLaskee ehdot täyttävien solujen summan.
SUMPRODUCTTULOJEN.SUMMAPalauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.
SUMSQNELIÖSUMMAPalauttaa argumenttien neliöiden summan.
SUMX2MY2NELIÖSUMMIEN.EROTUSPalauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.
SUMX2PY2NELIÖSUMMIEN.SUMMAPalauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan.
SUMXMY2EROTUSTEN.NELIÖSUMMAPalauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman.
SYDVUOSIPOISTOPalauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.
TTMuuntaa argumentit tekstiksi.
T.DIST.2TT.JAKAUMA.2SPalauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).
T.DIST.RTT.JAKAUMA.OHPalauttaa t-jakautuman.
T.INV.2TT.KÄÄNT.2SPalauttaa käänteisen t-jakauman.
T.TESTT.TESTIPalauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.
TANTAN Palauttaa luvun tangentin.
TANHTANHPalauttaa luvun hyperbolisen tangentin.
TBILLEQOBLIG.TUOTTOPROSPalauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.
TBILLPRICEOBLIG.HINTAPalauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.
TBILLYIELDOBLIG.TUOTTOPalauttaa obligaation tuoton.
TDISTTJAKAUMAPalauttaa t-jakautuman.
TEXTTEKSTIMuotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi.
TIMEAIKAPalauttaa annetun kellonajan järjestysluvun.
TIMEVALUEAIKA_ARVOMuuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi.
TINVTJAKAUMA.KÄÄNTPalauttaa käänteisen t-jakauman.
TODAYTÄMÄ.PÄIVÄPalauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.
TRANSPOSETRANSPONOIPalauttaa matriisin käänteismatriisin.
TRENDSUUNTAUSPalauttaa lineaarisen trendin arvoja.
TRIMPOISTA.VÄLITPoistaa välilyönnit tekstistä.
TRIMMEANKESKIARVO.TASATTUPalauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.
TRUETOSIPalauttaa totuusarvon TOSI.
TRUNCKATKAISEKatkaisee luvun kokonaisluvuksi.
TTESTTTESTIPalauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.
TYPETYYPPIPalauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin.
UPPERISOTMuuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi.
VALUEARVOMuuntaa tekstiargumentin luvuksi.
VARVARArvioi populaation varianssia otoksen perusteella.
VAR.PVAR.PLaskee varianssin koko populaation perusteella.
VAR.SVAR.SArvioi populaation varianssia otoksen perusteella.
VARAVARALaskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
VARPVARPLaskee varianssin koko populaation perusteella.
VARPAVARPALaskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
VDBVDBPalauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.
VLOOKUPPHAKUSuorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon.
WEEKDAYVIIKONPÄIVÄMuuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi.
WEEKNUMVIIKKO.NROMuuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.
WEIBULLWEIBULLLaskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
WEIBULL.DISTWEIBULL.JAKAUMAPalauttaa Weibullin jakauman.
WORKDAYTYÖPÄIVÄPalauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin.
XIRRSISÄINEN.KORKO.JAKSOTONPalauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.
XNPVNNA.JAKSOTONPalauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.
YEARVUOSIMuuntaa järjestysluvun vuosiksi.
YEARFRACVUOSI.OSAPalauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.
YIELDTUOTTOPalauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.
YIELDDISCTUOTTO.DISKPalauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.
YIELDMATTUOTTO.ERÄPPalauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.
Z.TESTZ.TESTIPalauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.
ZTESTZTESTIPalauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.